Základní škola Zlaté Hory

Školní speciální pedagog

 Mgr. Alexandra Jobová

Konzultační hodiny: dle telefonické domluvy předem – 737 847 789

 1. DIAGNOSTIKA A DEPISTÁŽ
 2. spolupráce při zápisu do 1. ročníku
 3. vyhledávání žáků se SVP a jejich zařazení do intervenčního programu školy
 4. vyhledávání žáků se SVP a jejich zařazení do SPP péče
 5. primární diagnostika SVP u žáků 1. stupně – předpoklady pro čtení, psaní, matematiku
 6. vytyčení hlavních problémů žáka, pomoc při sestavování plánů pedagogické podpory

 1. KONZULTAČNÍ, PORADENSKÁ A INTERVENČNÍ PÉČE
 2. podpora při realizaci plánu pedagogické podpory
 3. dlouhodobá i krátkodobá SPP péče za účelem naplňování podpůrných opatření
 4. pomoc při vytváření IVP, plánů pedagogické podpory vzhledem k SVP žáků
 5. průběžné vyhodnocování účinnosti PO
 6. úpravy školního prostředí
 7. konzultace pro pedagogy, kteří pracují se žáky se zdravotním oslabením a SVP
 8. konzultace pro rodiče
 9. konzultace s příslušným ŠPZ (OPPP,SPC)

III. METODICKÉ, KOORDINAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ

 1. metodická pomoc pedagogům a AP, kteří pracují s žákem se SVP
 2. nabídka pracovních seminářů se SPP tematikou (v rámci MAP rozvoje školství na Jesenicku)
 3. kooperace s pedagogy školy zajišťujícími pedagogické intervence a podpory
 4. koordinace a metodické vedení AP ve škole
 5. instruktáže SPP forem práce, speciálních pomůcek a jejich zavádění do výuky

Speciální třída

Speciální třída podle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. byla zřízena ve školním roce 2010/2011 pro žáky s lehkým mentálním postižením. S žáky pracuje speciální pedagožka a asistentka pedagoga, obě úzce spolupracují s jesenickým pracovištěm SPC Olomouc.

Třída nabízí kromě individuálního přístupu k žákům také práci ve věkově heterogenní skupině, což umožňuje lépe rozvíjet komunikaci.

Podmínkou pro přijetí do speciální třídy je doporučení školského poradenského zařízení.